Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een rechtsgebied in het burgerlijk recht dat ziet op alle civiele verbintenissen. Een verbintenis is een vermogensrechtelijke betrekking tussen twee of meer personen.

Verbintenissen kunnen voortkomen uit een overeenkomst (contractenrecht), de wet (bijvoorbeeld een onrechtmatige daad), of als natuurlijke verbintenis.

Contractenrecht

Overeenkomsten zijn in het dagelijks leven niet weg te denken. Zodra partijen zowel bedrijfsmatig, als in de privésfeer, afspraken met elkaar maken, worden er overeenkomsten gesloten. Ook mondelinge afspraken kunnen worden gekwalificeerd als overeenkomsten.

Voorbeelden van overeenkomsten zijn:

 • Koopovereenkomsten;
 • Algemene voorwaarden;
 • Opdrachtovereenkomsten;
 • Geldleningsovereenkomsten;
 • Huurovereenkomsten;

De overeenkomst bepaalt de rechtspositie en verhouding van partijen tegenover elkaar. Het is dan ook van belang dat de inhoud van de overeenkomst aansluit bij de wensen van partijen.

In beginsel hebben partijen contractsvrijheid. Dit betekent dat partijen vrije keuze hebben óf ze een overeenkomst sluiten, met wie ze een overeenkomst sluiten en wat de inhoud is van de overeenkomst, zolang de overeenkomst niet in strijd is met de wet. De contractsvrijheid is dus niet onbeperkt.

DB Advocatuur kan u begeleiden bij het opstellen en/of aanpassen van overeenkomsten. Wij kunnen u adviseren over uw juridische positie en de gevolgen van de inhoud van de overeenkomst. Daarnaast kunnen wij in onderhandeling treden met de wederpartij.

De wederpartij komt gemaakte afspraken in de overeenkomst niet na, wat nu?

Als de wederpartij de afspraken in de overeenkomst niet nakomt is er sprake van wanprestatie.

Als er sprake is van wanprestatie biedt de wet de volgende mogelijkheden:

 • Nakoming van de afspraken, eventueel met schadevergoeding;
 • Vervangende schadevergoeding;
 • Opschorting van verplichtingen;
 • Ontbinding van de overeenkomst, eventueel met schadevergoeding.

Voor welke remedie u kiest, is afhankelijk van uw situatie. DB Advocatuur kan u adviseren en begeleiden bij het kiezen van een geschikte remedie voor uw situatie. DB Advocatuur zal in eerste instantie proberen de kwestie voor u buiten rechte te regelen, echter indien noodzakelijk kan DB Advocatuur voor u een gerechtelijke procedure opstarten.

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is – kort gezegd – een onrechtmatige gedraging van een persoon die aan hem kan worden toegerekend. De schade die de ander als gevolg van de onrechtmatige gedraging lijdt, moet de onrechtmatige daadpleger in beginsel vergoeden. Of er sprake is van een onrechtmatige daad en de pleger de schade moet vergoeden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. DB Advocatuur kan voor u onderzoeken of er sprake is van een onrechtmatige daad en of deze schade moet worden vergoed door de pleger.

Voorbeelden van een onrechtmatige daad zijn:

 • Verkeersongeval;
 • Bedrijfsongeval;
 • Medische fout;
 • Productaansprakelijkheid;
 • Hinder;
 • Onrechtmatige publicatie;
 • Vernieling van zaken.

Vaak gaat het bij geschillen met betrekking tot een onrechtmatige daad om de vraag wie er aansprakelijk is voor de schade en wat de hoogte is van de schade.

Is er een onrechtmatige daad gepleegd en heeft u schade geleden? DB Advocatuur kan u begeleiden en adviseren met het instellen van een schadeclaim.

Ook als u wordt aangesproken door een partij op grond van een onrechtmatige daad kan DB Advocatuur u voorzien van juridische bijstand.

Verbintenissenrecht

 • Aansprakelijkheid
 • Contractenrecht
 • Huurrecht
 • Onrechtmatige daad
 • Schadevergoeding