DB Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht, gedreven door Mw. mr. T.M.L. De la Haije en mw. mr. I.M.C.R.B. Bongers (loondienst). Het doel van de eenmanszaak is de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime zin.
1. Opdrachten
1.1 Alle door DB Advocatuur aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een schriftelijke overeenkomst van opdracht.
1.2 Werkzaamheden worden niet gestart voordat opdrachtgever de opdrachtovereenkomst getekend heeft.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan DB Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van DB Advocatuur.
1.4 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door DB Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever.
1.5 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
1.6 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
2. Inschakeling van derden
2.1 Indien voor een juiste uitvoering van de opdracht de inschakeling van derden wenselijk of noodzakelijk is (zoals procureurs, schade-experts, deurwaarders, deskundigen), zal DB Advocatuur hiertoe zoveel mogelijk tevoren de opdrachtgever informeren.
2.2 Opdrachtnemer is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden. Opdrachtnemer is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheids beperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
3. Aansprakelijkheid
3.1 DB Advocatuur is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde verordening op de beroepsaansprakelijkheid.
3.2 Iedere aansprakelijkheid van DB Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door DB Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat DB Advocatuur volgens de polisvoorwaarden draagt.
3.3 Indien een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, waarbij er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van DB Advocatuur jegens opdrachtgever beperkt tot het door DB Advocatuur voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium (incl. BTW) met een maximum van € 5.000,00 (incl. BTW).
3.4 Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor DB Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de, door DB Advocatuur gesloten, algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, eveneens vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat DB Advocatuur volgens de polisvoorwaarden draagt.
3.5 DB Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan DB Advocatuur de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. De verzending van e-mail en andere vormen van elektronisch dataverkeer door DB Advocatuur, geschiedt zonder encryptie (versleuteling). De opdrachtgever dient tijdig aan te geven indien hij niet via elektronische weg benaderd wil worden.
3.6 Eventuele aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij DB Advocatuur, binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
4. Toevoeging
4.1 Indien er een overeenkomst van opdracht is tussen opdrachtgever en DB Advocatuur, is DB Advocatuur gemachtigd een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand aan te vragen, zonder dat de opdrachtgever deze aanvraag tekent. De opdrachtgever geeft daarmee aan bekend te zijn:
4.2 dat de belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van het sofinummer de gegevens omtrent het inkomen en vermogen verstrekt (indien van toepassing ook van de partner via sofinummer partner);
4.3 dat de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving (bij de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) de persoonsgegevens en het sofinummer controleert (indien van toepassing ook van de partner);
4.4 dat, indien sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer controleert;
4.5 dat de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand;
4.6  dat het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging of tot strafvervolging;
4.7 dat de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingsvrij vermogen). De resultaatsbeoordeling geldt niet voor vreemdelingen- en strafzaken.
4.8 dat de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging ook met terugwerkende kracht kan intrekken als blijkt dat het inkomen bij een hercontrole boven de inkomensgrens of vermogensgrens ligt.
5. Tarieven en betaling
Bij zaken waarin een toevoeging is afgegeven zijn artikel 5.2 t/m 5.3 niet van toepassing. Bij overige zaken is artikel 5.1 niet van toepassing.
5.1 De door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage, is de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met opdrachtgever, schuldig aan DB Advocatuur.
5.2 Het honorarium zal, tenzij anders overeengekomen, worden berekend op basis van de aan de opdracht bestede tijd en het met de opdrachtgever afgesproken uurtarief. Het uurtarief wordt per opdracht overeengekomen en kan dus per opdracht verschillen.
5.3 Reistijd betreffende de opdracht wordt als bestede tijd beschouwd, en dus in rekening gebracht bij de opdrachtgever op basis van de reistijd en het met de opdrachtgever afgesproken uurtarief. Alle reiskosten (zoals benzinekosten, treinkaartje, taxi) zijn hierin opgenomen en worden dus niet apart gedeclareerd.
5.4 DB Advocatuur is gerechtigd om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever en de werkzaamheden pas te starten als dit voorschot door opdrachtgever is voldaan. Ook tussentijds is DB Advocatuur gerechtigd om voorschotten te vragen voor komende werkzaamheden en de werkzaamheden pas te vervolgen als dit voorschot door opdrachtgever is voldaan. Dit alles wel met in achtneming van de regels van “goed advocatuurschap” (een termijn mag hiermee bijvoorbeeld niet in gevaar komen).
5.5 Betaalde voorschotten worden in principe met de einddeclaratie verrekend.
5.6 Externe kosten, zoals griffierechten en kosten van afschriften en uittreksels, zullen separaat in rekening worden gebracht.
5.7 Voor iedere factuur geldt een betalingstermijn van 10 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de debiteur/opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en is DB Advocatuur gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. Betaling van facturen dient te geschieden zonder enig beroep op korting en/of compensatie.
5.8 Indien de debiteur/opdrachtgever in verzuim is, kan DB Advocatuur de werkzaamheden betreffende de opdracht tijdelijk of definitief neerleggen. Dit met in achtneming van de regels van “goed advocatuurschap”.
5.9 Op verzoek van opdrachtgever kan een betalingsregeling overeengekomen worden. Opdrachtgever heeft hier echter geen recht op. De inhoud en vorm van een betalingsregeling wordt door DB Advocatuur vastgesteld.
5.10 Eventuele klachten over de hoogte of inhoud van een factuur, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk aan DB Advocatuur kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.
6. Archivering
6.1 Het betreffende dossier zal gedurende een periode van vijf jaar na het afsluiten van de zaak in het archief van DB Advocatuur worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn heeft DB Advocatuur het recht om het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging te vernietigen.
7. Geschillen en klachtenprocedure
7.1 DB Advocatuur heeft een interne kantoorklachtenreglement overeenkomstig artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur, welk reglement op iedere opdracht van toepassing is.
7.2 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en DB Advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al degene die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor DB Advocatuur werkzaam zijn of waren.