Personen- en Familierecht en DB Advocatuur

In onze samenleving geven mensen op verschillende wijze vorm aan hun affectieve relatie. De meest omvangrijke verbintenis die een mens kan aangaan, is het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Maar ook samenleving, met of zonder samenlevingscontract, kan ertoe leiden dat er rechten en plichten zijn ontstaan jegens elkaar.

Het personen- en familierecht regelt alles dat te maken heeft met familierechtelijke betrekkingen. Denk hierbij aan de relaties tussen echtgenoten/geregistreerd partners, samenwoners, kinderen, en stiefkinderen. DB Advocatuur behartigt uw belangen als iets verandert in deze relaties. De nieuwe situatie heeft gevolgen voor u en uw kind of kinderen. U kunt zich bij DB Advocatuur eraan verwachten dat wij u duidelijk informeren, met het belang van uw kind of kinderen vooropgesteld.

DB Advocatuur stelt voor u een ouderschapsplan op waar de gevolgen voor de kinderen in zijn geregeld. De financiële gevolgen van de beëindiging van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning worden geregeld in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. Deze stukken stelt DB Advocatuur geheel op maat naar uw persoonlijke situatie op. Het ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant kan alleen tot stand komen als er overeenstemming bestaat. In het geval het echt niet lukt om overeenstemming te bereiken met uw ex-partner, kunnen uw standpunten ter beoordeling worden voorgelegd aan de rechtbank. DB Advocatuur zal u vooraf een goede risico- en kostenanalyse maken zodat u een afweging kunt maken of u de gerechtelijke procedure wil aangaan.

Alimentatie

In Nederland volgt uit de wet dat de berekening van alimentatie gebaseerd is op enerzijds het bestaan van behoefte aan alimentatie en anderzijds de aanwezigheid van voldoende draagkracht om alimentatie te kunnen betalen. Kinderen hebben op grond van de wet tot hun 21e levensjaar altijd behoefte aan een bijdrage in hun levensonderhoud (en of studie). U doet er als ouders dus goed aan om samen met DB Advocatuur een goede verdeling te maken van de kosten van de kinderen. De wet geeft echter slechts de hoofdregel: behoefte en draagkracht. Hoe deze hoofdregel wordt uitgelegd staat omschreven in de Alimentatienormen, die gepubliceerd zijn op www.rechtspraak.nl. Daarnaast wordt de vaststelling en berekening van alimentatie nader uitgewerkt in de rechtspraak. De wijze waarop het vraagstuk alimentatie in Nederland wordt benaderd, is niet eenvoudig en vergt veel kennis van jurisprudentie. DB Advocatuur helpt u om het systeem te begrijpen en maakt een heldere berekening aan de hand van haalbare standpunten.

Juridisch ouderschap

Komt uw biologische afstamming niet overeen met de naam die in uw geboorteakte staat? Bestaat er onzekerheid over de vraag wie uw vader is? Weet u wel wie uw vader is, maar dreigt u niet te erven omdat uw vader niet genoemd staat in uw geboorteakte? DB Advocatuur heeft veel ervaring in afstammingszaken en zorgt ervoor dat de juiste informatie in uw geboorteakte komt te staan.

Draagmoederschap

Tijden veranderen, en zo ook de maatschappelijke opvattingen. Alle gezinsvormen zijn bij DB Advocatuur van harte welkom. Iedere wensouder krijgt van DB Advocatuur de volle inzet om de familierechtelijke betrekking tussen hem of haar en het kind te verwezenlijken. Een kind dat geboren wordt door middel van (internationaal) draagmoederschap zal niet van rechtswege de familierechtelijke betrekking hebben met de wensouder(s). Dat betekent dat  de geboorteakte een andere naam noemt dan degene die daadwerkelijk ouder is van het kind. DB Advocatuur zorgt ervoor dat de juridische benoeming van de relatie overeenstemt met de werkelijkheid. Ook behartigt DB Advocatuur de belangen van een draagmoeder of (eicel)donor.

Personen- en Familierecht

  • Echtscheiding
  • Boedelscheiding
  • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • Afstamming
  • Hoogtechnologisch draagmoederschap
  • Gerechtelijke vaststelling ouderschap
  • Alimentatie
  • Omgang & gezag